Konfliktmægling ved domstolene kaldes retsmægling. Retsmægling har siden 2008 været landsdækkende i civile sager ved domstolene. Tiltrods herfor er brugen af retsmægling meget varierende alt efter hvor i landet man befinder sig.

Rammerne for retsmægling i civile sager er beskrevet i retsplejelovens kapitel 27. Af dette kapitel fremgår at konfliktmæglingen kun kan tilbydes når parterne selv har rådighed over den pågældende tvist. Det er i lighed med konfliktmægling uden for domstolene kun hvis parterne selv er enige om en aftale, at tvisten kan løses ved retsmægling. Retsmægleren har ingen mulighed for at gå ind og afgøre sagen, som eksempelvis en dommer ville kunne under en retssag. Det er som regel enten en dommer eller advokat der fungerer som retsmægler. Disse vil ikke kunne fortsætte sagen såfremt den ikke bliver løst under retsmæglingen.

Sigtet med retsmæglingen er som ved andre typer af konfliktmægling, at skabe en alternativ metode for at løse konflikten. Alle oplysninger der fremkommer under mæglingen er fortrolige, hvilket betyder at de ikke frit kan videregives. Det betyder dog ikke, at man eksempelvis kan fremlægge materiale der er skadeligt for en selv, for derved at slippe for dette i bevisførelsen ved en efterfølgende retssag.

Afsluttes retsmæglingen med en aftale mellem parterne vil denne kunne skrives i domsbogen og derved gøres eksekverbar. Finder parterne ikke frem til en aftale, vil der som hovedregel være en efterfølgende retssag. Forskning viser, at der er gode erfaringer med retsmægling, og at metoden er velegnet til at neddrosle konflikter. Derfor kan det undre at denne form for mægling på lige fod med andre mæglingstyper ikke er mere anvendt i Danmark.

Efter at man har betalt retsafgiften kan retsmægling stilles tilrådighed af retterne i Danmark, det betyder at man ikke betaler for retsmæglerens løn. Hver part bærer så egne omkostningerne til advokat eller andre eksperter de ønsker at indrage i mæglingen.

(Teksten kan gengives med korrekt kildeangivelse og henvisning til www.conflictor.dk)


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *